Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z dobrowolną deklaracją przystąpienia w roli członka do Łódzkiego Związku Hodowców Bydła będzie dochodziło do przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Łódzki Związek Hodowców Bydła z siedzibą: ul. Rawska 1, 95-030 Rzgów, NIP 725-10-42-502, KRS 0000168915.

 1. Podstawa przetwarzania danych:
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych związane z członkostwem w Związku (art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dochodzenie i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Związku opisanych w Statucie Związku. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie w poczet członków a po pozytywnej akceptacji uprawnionego organu Administratora poprawnej realizacji praw i obowiązków wynikających z tego członkostwa.
 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 3. W związku z realizacją celów statutowych Administratora Państwa dane będą mogły być przekazane:
 • Podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi: płacowe, księgowe, informatyczne, wydawnicze, drukarskie, kurierskie, marketingowe , reklamowe.
 • Organom Państwowym, dla których obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa;
 • Innym podmiotom wspierającym działania statutowe Związku w tym organizacjom których członkiem jest Administrator.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania Państwa danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
 • Prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.
 2. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji wpływających na sytuację jednostki, ani profilowania.
 3. W celu skorzystania z uprawnień dotyczących danych osobowych lub pytań dotyczących przetwarzania Państw danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: lzhb@lzhb.pl ; informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się także na stronie internetowej Administratora pod adresem: lzhb.pl 
 4. W sytuacji stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem można złożyć skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE