Statut ŁZHB

STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW BYDŁA

 • §1 Nazwa i siedziba Związku
  1. Łódzki Związek Hodowców Bydła, zwany dalej Związkiem jest zarejestrowany w Sądzie.
  2. Siedzibą Związku jest Rzgów, ul. Rawska 1.
  3. Związek i Biuro Związku używa pieczęci prostokątnej z napisem:

   Łódzki Związek Hodowców Bydła
                   z s. w Rzgowie
  95-030 Rzgów, ul. Rawska 1
  tel. Fax. (42) 632 91 36, 632 15 48

 • §2 Zakres działania Związku
  1. Związek jest niezależną organizacją zrzeszającą hodowców bydła mlecznego działającą na terenie województwa łódzkiego.
  2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i zagranicy.
  3. Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz. 217).
  4. Związek może prowadzić prace hodowlane w rejonie swojego działania po przekazaniu stosownych uprawnień przez ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 24.07.2007 r. Nr 133, poz. 921) oraz na podstawie innych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
 1.  
 • §3 Cel 
  1. Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców bydła oraz wspieranie ich działań w kierunku podnoszenia poziomu opłacalności hodowli, a w szczególności:
  a) organizowanie hodowli bydła i oceny wartości użytkowej,
  b) doskonalenie pogłowia bydła oraz upowszechnianie postępu genetycznego, osiągnięć nauki i techniki w populacji aktywnej i masowej, celem zwiększenia opłacalności produkcji,
  c) współuczestnictwo w tworzeniu i modyfikacjach programów hodowli bydła,
  d) współdziałanie z organizacjami państwowymi i społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w procesie realizacji określonego programu hodowli bydła,
  e) reprezentowanie interesów hodowców,
  f) udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, propagowaniu i promocji bydła,
  g) zaopatrzenie i zbyt materiału hodowlanego,
  h) udział w organizowaniu aukcji, wystaw i pokazów zwierząt,
  i) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących postępu biologicznego w rolnictwie, organizacji hodowli i szeroko rozumianej polityki rolnej państwa,
  j) prowadzenie działalności gospodarczej i promocja podmiotów obsługujących hodowców,
  k) organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdów studyjnych,
  l) organizacja spotkań integracyjno – szkoleniowych hodowców i firm działających w sferze rolnictwa,
  m) nagradzanie hodowców na wystawach, pokazach i konkursach.
 • §4 Realizacja
  1. Związek realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z:
  a) podmiotami hodowlanymi,
  b) Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
  c) administracją rolną,
  d) podmiotami mleczarskimi,
  e) przetwórstwem mięsnym,
  f) instytucjami naukowymi,
  g) organizacjami samorządowymi,
  h) innymi organizacjami i podmiotami.
 • §5 Członkowie, ich prawa i obowiązki
  1. Członkami Związku są członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający oraz członkowie pracownicy.
  2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne posiadające krowy objęte oceną wartości użytkowej bydła.
  3. Decyzję o przyjęciu osoby na członka Związku podejmuje Zarząd Związku lub Prezes w imieniu Zarządu.
  4. W przypadku decyzji odmownej o przyjęciu na członka zwyczajnego osoby mają prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów.
  5. Tytuł honorowego członka nadaje Walny Zjazd Delegatów.
  6. Członek honorowy może być zapraszany na Walny Zjazd Delegatów bez prawa głosu wyborczego.
  7. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.
  8. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne i fizyczne wspomagające Związek finansowo według indywidualnych ustaleń z Zarządem.
  9. Członkowie-pracownicy opłacają ustaloną składkę na rzecz Związku, mają prawo do wyboru Delegatów.
  10. Do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej kandydują jedynie członkowie zwyczajni.
 • §6 Prawa Członka Zwyczajnego Związku
  1. Członek Związku ma prawo:
  a) brać udział w Walnym Zebraniu Delegatów Związku,
  b) wybierać i być wybieranym do Władz Związku, Związków Rolniczych, zrzeszeń branżowych oraz właściwego krajowego związku branżowego,
  c) do pierwszeństwa w korzystaniu z usług świadczonych przez Związek, do uzyskania od władz Związku informacji o działalności Związku oraz jego zamierzeniach,
  d) do wyrażania opinii o działalności Związku,
  e) zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Związku,
  f) uczestniczyć w podziale wypracowanego zysku.
   
 • §7 Obowiązki Członka Zwyczajnego Związku
  1. Poddanie swego stada ocenie wartości użytkowej.
  2. Wdrażanie innowacyjnych praktyk na rzecz rozwoju genetycznego stad.
  3. Należytego odchowu materiału hodowlanego.
  4. Oferowanie do sprzedaży materiału hodowlanego za pośrednictwem Związku, poprzez aukcje lub zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa (np. strona internetowa ŁZHB).
  5. Wpłacanie wpisowego oraz terminowego uiszczania składki członkowskiej, jak również wszystkich opłat ustanowionych przez władze Związku.
  6. Stosowanie się do postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i wytycznych Związku.
  7. Branie udziału w pracach Związku i dążenie do realizacji jego zadań.
   
 • §8 Rozwiązanie członkostwa Członka Zwyczajnego
  1. Członkostwo ustaje przez:
  a) rezygnację z prowadzenia oceny wartości użytkowej,
  b) wystąpienie ze Związku,
  c) wykreślenie z rejestru członków,
  d) wykluczenie
  2. Członek może w każdej chwili wystąpić ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia woli, złożonego Zarządowi Związku. Członek występujący ze Związku jest zobowiązany uregulować przedtem składki członkowskie i inne należności za dany rok kalendarzowy.
  3. Członek może być wykreślony z rejestru członków jeśli mimo pisemnego wezwania nie uregulował w ciągu 3 miesięcy zaległych składek oraz innych należności na rzecz Związku. Decyzję o wykreśleniu podejmuje Zarząd Związku lub Prezes w imieniu Zarządu.
  4. Członek nie stosujący się do postanowień niniejszego statutu, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów lub Zarządu oraz w przypadku skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych może być wykluczony ze Związku uchwałą Zarządu.
  5. Hodowca pozbawiony członkostwa może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego.

  §9 Władze Związku
  1. Władze związku wybierane są:
  a) w głosowaniu jawnym lub tajnym przy wyborze Delegatów oraz
  b) w głosowaniu tajnym przy wyborze do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Zjazd Krajowy, chyba że większość zdecyduje o trybie jawnym,
  c) przy liczeniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez właściwy organ Związku uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
  2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
  3. Władzami Związku są:
  a) Walny Zjazd Delegatów,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Sąd Koleżeński.
   

 • §10 Walne Zjazdy Delegatów
  1. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Zjazdy Sprawozdawcze są organizowane co 2 lata, Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze – co 4 lata.
  3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  a) co najmniej 1/3 członków,
  b) Komisji Rewizyjnej
  w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd powinien powiadomić delegatów co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
5. W Walnym Zjeździe udział biorą delegaci z prawem do głosowania wybrani na Walnych Zebraniach Kół Hodowców Bydła. W Zjeździe mogą brać udział również inne osoby, bez prawa głosu wyborczego, zaproszone przez Zarząd Związku.
6. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania delegatów. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach określonych niniejszym Statutem.
7. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

 • §11 Zadania Walnego Zjazdu Delegatów
  1. Uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz dodatkowych świadczeń na rzecz Związku.
  2. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobów pokrycia strat z tytułu prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.
  3. Rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.
  4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  6. Wybór Delegatów na Zjazd Krajowy.
  7. Inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku.
  8. Uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  9. Powoływanie członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji na wniosek Zarządu Związku.
  10. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
  11. Nadawanie i pozbawianie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku.
  12. Uchwalanie zmian Statutu.
  13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 • §12 Zarząd
  1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej po 1 członku z każdego Koła.
  2. Zarząd wybiera i odwołuje spośród siebie: prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
  3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 2 razy w ciągu roku.
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
  5. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji wymaga uchwały Walnego Zjazdu powziętej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
  6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
   
 • §13 Zadania Zarządu Związku
  1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych władz, a w szczególności:
  a) kierowanie działalnością Związku,
  b) opracowywanie planów działalności, preliminarzy budżetowych oraz zaciąganie innych zobowiązań zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu,
  c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności oraz wniosków dotyczących działalności Związku,
  d) dokonywanie zmian w preliminarzu budżetowym,
  e) wnioskowanie o zbyciu lub nabyciu majątku trwałego przez Związek do Walnego Zjazdu,
  f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem Biura Związku,
  g) zatwierdzanie wniosków dyrektora Biura Związku o zatrudnianiu pracowników Związku,
  h) powoływanie, organizowanie Kół Hodowców Bydła oraz określenie terenu ich działania,
  i) wybieranie Delegatów na zjazdy organizacyjne, w których Związek jest członkiem,
  j) ustalenie liczby delegatów wybieranych przez poszczególne Koła Hodowców na Walny Zjazd Delegatów,
  k) stawianie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Związku członkostwa honorowego.
  2. Związek na zewnątrz reprezentuje Prezes, każdy z Wiceprezesów, lub z ich upoważnienia inny członek Zarządu.
  3. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku wymagane jest pisemne oświadczenie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Zarząd może udzielić pisemnego pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do składania oświadczeń w sprawach majątkowych Związku łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Związku.
   
 • §14 Biuro Związku
  1. Biuro Związku realizuje zadania Statutu Związku.
  2. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Biura.
  3. Dyrektor Biura zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Związku po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Związku.
  4. Zakres obowiązków pracowników oraz organizację pracy biura Związku określa regulamin organizacyjny biura zatwierdzony na wniosek Dyrektora biura przez Zarząd Związku.
  5. Dyrektor biura wykonuje uchwały władz Związku, wydaje wewnętrzne zarządzenia Związku.
  6. Biuro Związku prowadzi rejestr członków Związku i Kół Hodowców Bydła oraz wymaganą przepisami prawa dokumentację działalności.
  7. Biuro Związku prowadzi kasę Związku i ponosi odpowiedzialność finansową.
   
 • §15 Komisja Rewizyjna
  1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna powołana przez Walny Zjazd Delegatów.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków spośród których wybiera przewodniczącego.
  3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 1 raz w roku.
  4. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez walny Zjazd Związku.
  5. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przed upływem kadencji uchwałą Walnego Zjazdu Związku powziętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
  6. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwanie kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
  7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
   
 • §16 Sąd Koleżeński
  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków spośród których wybiera się przewodniczącego.
  2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
  3. Sąd Koleżeński orzeka jako pierwsza instancja. Od jego orzeczeń przysługuje stronom odwołanie w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia do Walnego Zjazdu Związku.
  4. Sąd Koleżeński ma uprawnienia do:
  a) orzekania w sprawach członkostwa na wniosek Zarządu Koła Hodowców Bydła, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
  b) orzekania w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządu Kół Hodowców Bydła i Komisji na wniosek Zarządu Kół Hodowców Bydła i Komisji Rewizyjnej lub członków Związku,
  c) rozstrzygania sporów o prawa i obowiązki członkowskie.
 • §17 Koła Hodowców Bydła
  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Koło Hodowców Bydła, zwane dalej „Kołem”, które zrzesza członków Związku w rejonie swej działalności. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku. Koło może być założone przy liczbie co najmniej 10 członków. W przypadku braku statutowej liczby członków do założenia koła, zainteresowani mogą wstąpić do koła w sąsiednim rejonie.
  2. Koło nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
  3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem „Koło Hodowców Bydła w …”
 • §18 Władze Koła Hodowców Bydła
  1. Władzami Koła są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Koła.
 • §19 Walne Zebranie Członków
  1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosowania członkowie Koła oraz z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku.
  2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
  3. Walne Zebranie Członków odbywa się co 2 lata, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 4 lata.
  4. Walne Zebrania Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  a) co najmniej 1/3 członków,
  b) Zarządu Związku w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku.
  6. Do właściwości Walnego Zebrania Członków należą:
  a) uchwalanie dodatkowych świadczeń wyłącznie na potrzeby Koła,
  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  c) wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Delegatów w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Związku.
 • §20 Zarząd Koła Hodowców Bydła
  1. Zarząd Koła składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
  2. Zarząd Koła odbywa co najmniej 1 zebranie w roku.
  3. Do właściwości Zarządu Koła należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania, a w szczególności:
  a) opracowanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,
  b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  c) kierowanie pracą Koła,
  d) wykonywanie uchwał władz Koła,
  e) współudział w aukcjach hodowlanych w rejonie działania Koła, pobieranie wpisowego i składek członkowskich.
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 • §21 Majątek Związku
  1. Związek może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyć fundusze oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałem hodowlanym, produktami rolnymi oraz artykułami służącymi do produkcji rolnej w kraju i zagranicą, za zezwoleniem właściwych władz, a także organizować i wykonywać usługi służące poprawie warunków chowu, hodowli, użytkowania bydła i podejmować inną działalność niezbędną dla osiągnięcia statutowych celów Związku.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych Związku i może być przeznaczony do podziału między członkami.
  3. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, opłat uchwalonych przez Walny Zjazd Delegatów, darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów związanych z działalnością, w tym działalnością gospodarczą Związku oraz z dotacji otrzymywanych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 • §22 Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku
  1. Statut Związku może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
  2. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe wyłącznie w tym celu powołanym, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
  3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące
  a) postanowienia Związku w stan likwidacji,
  b) powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmie prawa i obowiązki Zarządu Związku na czas do zakończenia likwidacji,
  c) określenia terminu likwidacji,
  d) określenie przeznaczenia majątku pozostałego z likwidacji Związku.
  4. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizji i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego Sądu o wykreślenie Związku z rejestru.
 • §23 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Statut przyjęto na III Walnym Zjeździe Delegatów Łódzkiego Związku Hodowców Bydła w Łodzi.

Zmiany do statutu zostały wprowadzone podczas VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŁZHB w dniu 21.02.2019 r.

 

 

 

Możesz sam dodać ogłoszenie na stronie ŁZHB. Wybierz zakładkę OGŁOSZENIA -> DODAJ OGŁOSZENIE